RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie;
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. dane osobowe wychowanki wraz z powiązanymi z nią danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  2. dane osobowe wychowanki związane z jej udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
  3. wizerunek oraz osiągnięcia wychowanki w celu publikacji w materiałach promocyjnych autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i funpage’u fb na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem, odbierającej wychowankę z placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd m.st. Warszawy, organy wydające postanowienia (sądy odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania wychowanki), kierujące (m.in. Starostwa odpowiednie dla miejsca zamieszkania wychowanki) i inne w zależności od indywidualnej sytuacji socjalnej nieletnich.
 5. Dane osobowe wychowanki i jej rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo dostępu do treści danych wychowanki i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanki i jej rodziców lub osób odbierających wychowanki z placówki narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji postanowienia sądu o środku wychowawczym w postaci młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
 10. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji wizerunku lub osiągnięć wychowanki.
 11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych i będzie zamieszczona na stronie www placówki oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 2 W WARSZAWIE

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 z siedzibą przy ul. Strażackiej 57, 04 – 462 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 6. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane są niszczone.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.