System wychowawczy MOW Nr 2

Resocjalizacja jednostki to, w naszym rozumieniu, dostarczenie jednostce umiejętności pozwalających na poprawne funkcjonowanie w ogólnie akceptowanych rolach społecznych oraz wywołanie zmian polegających na samoakceptacji własnej osoby w takiej roli. Przyjęcie takiej definicji wynikało z modelu osobowości wg. teorii Gestalt i koncepcji ról społecznych Newcomba. Całe życie człowieka rozumiane jest jako proces dojrzewania do dokonywania świadomych wyborów, które są akceptowane przez jednostkę, co powoduje bycie prawdziwie za nie odpowiedzialnym. Odpowiedzialność ta eliminuje stosowanie mechanizmów obronnych polegających, na przykład, na manipulowaniu innymi, rozmyciu granic między sobą a środowiskiem czy odcięciu się od informacji zwrotnych.

Warunkiem uzyskania poczucia odpowiedzialności jest samoświadomość w zakresie swoich uczuć, myśli i ciała. Człowiek jest istotą aktywną, wpływa na środowisko i ono wpływa na niego. Relacje między jednostką a środowiskiem wyrażają się, między innymi, w pełnieniu ról społecznych. Pozytywna realizacja tego zadania możliwa jest przez uświadomienie sobie przez jednostkę własnych zasobów predestynujących ją do spełnienia wymagań (w tym emocjonalnych) roli oraz do antycypacji konsekwencji wiążących się z pełnieniem lub nie pełnieniem roli. Przyjęcie takiego modelu teoretycznego umożliwiło nam zbudowanie systemu wychowawczego, który koncentruje się na samoświadomości w zakresie emocji, rozwijaniu empatii i przygotowaniu do pełnienia ról społecznych.

infografika

 

MISJĄ NASZEJ PLACÓWKI JEST:

 • zahamowanie negatywnych procesów socjalizacyjnych i osobowościowotwórczych
 • wywołanie zmian społecznie aprobowanych w zachowaniach i postawach wychowanek
 • rozwój ich osobowości,
 • przygotowanie dziewcząt do samodzielnego życia rozumiane jako adaptacja do funkcjonowania w rolach społecznych

 

MISJI TOWARZYSZY STWORZENIE WIZJI DZIAŁAŃ KONIECZNYCH DO JEJ REALIZACJI :

 1. Dokonanie szczegółowej diagnozy resocjalizacyjnej każdej wychowanki, zdefiniowanie jej potencjałów (cech, zachowań, związków emocjonalnych), zdefiniowanie deficytów (dydaktycznych, osobowościowych, intelektualnych, socjalizacyjnych)
 2. Opracowanie i weryfikacja Indywidualnego Programu Resocjalizacji
 3. Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych
  1. udział wychowanek w specjalistycznych programach psychoedukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych w placówce i poza nią
  2. aktywne uczestnictwo wychowanek w przedsięwzięciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
  3. doradztwo pedagogiczne
  4. modelowanie
 4. Edukacja i wyrównywanie braków szkolnych
 5. Rozwijanie samodzielności w rozumieniu świata i współodpowiedzialności za los swój i najbliższych
 6. Podtrzymywanie tradycji Ośrodka
 7. Współpraca z instytucjami, organizacjami świadczącymi usługi specjalistyczne w dziedzinie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, medycznej i socjalnej
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i w Europie

PLANOWE ODDZIAŁYWANIA MOW NR 2

KLIMAT WYCHOWAWCZY OŚRODKA:

sposób komunikowania się i oddziaływania obowiązujący wszystkich pracowników ośrodka. Akceptacja wychowanki jako osoby jest naczelną zasadą kontaktów pedagogów i innych pracowników z wychowankami. Innym ważnym komponentem jest społeczność terapeutyczna umożliwiająca jawność działania i oceny zachowań podopiecznych. Na klimat wychowawczy rzutują też: organizacja codziennych zajęć i pracy na rzecz placówki, kontakty z ludźmi odwiedzającymi (studenci, naukowcy, artyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych).

PRZYGOTOWANIE DO DOROSŁEGO ŻYCIA

poprzez zajęcia z doradztwa zawodowego oraz przysposobienie do pracy w zawodzie fryzjer.

BIBLIOTERAPIA

oddziaływanie poprzez dzieło artystyczne w celu uruchomienia odpowiednio skonstruowanych emocjonalnych doświadczeń. Zajęcia te pomagają naszym wychowankom w bezpiecznym środowisku zdobywać umiejętności społeczne i wiedzę ogólną.

ART - CZYLI TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

wychowanki dwukrotnie w trakcie pobytu uczestniczą w 30-godzinnym cyklu zajęć. Nabywają umiejętności zachowań asertywnych, rozwijają empatię, uczą się kontroli emocji oraz zmieniają sposób myślenia.

SPOTKANIA Z CZŁONKINIAMI SPOŁECZNOŚCI AA

wychowanki podczas tych spotkań mają przekazywaną cenną wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia od alkoholu oraz sposobów wychodzenia z niego

GRUPA TERAPEUTYCZNA TSR

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie wychowance jej możliwości i mocnych stron.

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość.

DRAMA

jako metoda pracy warsztatowej wykorzystuje naturalną spontaniczność i ekspresję uczestników zajęć. Stwarza bezpieczne warunki do trenowania nowych sposobów zachowania, sprzyja refleksyjności, dzięki pracy "w roli" tworzy bezpieczny dystans, a jednocześnie uruchamia często prawdziwe, osobiste emocje, pozwala sięgać do własnych doświadczeń. Program zajęć dramowych ma na celu wzmocnienie uczestników, poszukiwanie obszarów wewnętrznej mocy oraz kształtowanie w sobie otwartości na drugiego człowieka. Poprzez pracę z bajką, metaforą, kartami dialogowymi, stymulatorami, pracę z ciałem wychowanki doświadczają innych wzorów myślenia i odczuwania, wzbogacają wachlarz możliwości radzenia sobie w różnych sytuacjach co wzmacnia poczucie własnej wartości i wpływa korzystnie na przezwyciężanie różnych kryzysów. Wychowanki w bezpiecznej atmosferze mogą zidentyfikować własne emocje i dać im dojść do głosu, ale przede wszystkim uczą się odszukiwać w sobie potencjał umożliwiający zmianę.

Założeniem naszej grupy nie jest dawanie gotowych rozwiązań, lecz twórcze poszukiwanie wewnętrznych zasobów oraz zdobywanie umiejętności, które mogą poprawić jakość życia, a przede wszystkim pomogą uwierzyć w siebie i swoją siłę. Dziewczęta na zajęciach będą miały szansę na odkrycie w sobie swojej wewnętrznej mocy rozumianej jako poczucie sprawstwa, możliwość dokonywania wyboru, posiadanie wpływu na bieg wydarzeń, ale też mocy rozumianej jako komunikat "jestem wartościowa".

TERAPIA PEDAGOGICZNA

zajęcia mające na celu, za pomocą środków pedagogicznych i wychowawczych, eliminować niepowodzenia szkolne. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową. Program obejmuje młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji słuchowych, wzrokowych, manualno - graficznych oraz mających trudności w uczeniu się wynikające z wcześniejszych zaniedbań środowiskowych.

PROGRAM "POZNAWANIE MNIE"

jest realizowany z każą nową wychowanką. Program trwa ok. 5 tygodni i pozwala na poznanie wychowanki – jej mocnych i słabych stron, jej potrzeb, zainteresowań, ale również braków i trudności. Jest zbudowany w niezwykle przyjazny sposób, bo ma pomóc „nowej” w zaadaptowaniu się do sytuacji, zrozumieniu tej sytuacji, ale co niezwykle ważne – już na samym początku pracy pozwala określić jej oczekiwania związane z pobytem i tym co będzie chciała robić po opuszczeniu placówki.

ZESPOŁY WYRÓWNAWCZE

z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, służące szeroko pojętemu wyrównywaniu braków edukacyjnych z tych przedmiotów