trzy rozbawione dziewczyny

Charakterystyka placówki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 przeznaczony jest dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Do zadań ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Wszystkie działania edukacyjne zespołu specjalistów zatrudnionych w placówce zorientowane są na wykształcenie absolwentek, widzianych jako  osoby samodzielne, świadome swoich praw, ale i szeroko pojętych obowiązków społecznych. Szkoła podstawowa dużą wagę przywiązuje do realizacji idei wyrównywania szans edukacyjnych. Wychowanki korzystają z doradztwa oraz kursów zawodowych, mogą również uczęszczać na zajęcia dodatkowe w zakresie kształcenia umiejętności poznawczych, interpersonalnych, kształcenia inteligencji emocjonalnej oraz rozwijania zainteresowań edukacyjnych i kulturowych.